Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Hieronder ziet u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst. Dit is een document dat gebruikt wordt om na afronding van een mediationtraject de afspraken in vast te leggen en waar de partijen hun handtekening onder plaatsen.

BASIS VASTSTELLINGSOVEREENKOMST MEDIATION  

DE PARTIJEN,  

(vul in: naam),

zoals aangeduid in bijlage 1 bij deze overeenkomst, hierna te noemen: partij 1 (vul in: naam), en

(vul in: naam),

zoals aangeduid in bijlage 2 bij deze overeenkomst, hierna te noemen: partij 2 (vul in: naam), en


(HERHAAL DIT VOOR ALLE PARTIJEN!) OVERWEGENDE DAT PARTIJEN:  

 

(KIES DE MEEST TOEPASSELIJKE OPTIE)  

 

(ZAKELIJK)  

 • naar (vul in) recht contractuele verplichtingen zijn aangegaan en over de uitvoering of de beëindiging, in casu de opzegging van bedoelde verplichtingen een geschil hebben,

 • bedoeld geschil volgens de contractuele voorwaarden aan mediation hebben onderworpen,

 • bedoeld geschil met behulp van mediation hebben opgelost,

 • in onderhavige vaststellingsovereenkomst de bereikte overeenstemming en de gemaakte afspraken wensen vast te leggen,

 • (OVERIG)  

 • een geschil hebben,

 • bedoeld geschil aan mediation hebben onderworpen,

 • partijen bedoeld geschil met behulp van mediation hebben opgelost,

 • partijen in onderhavige vaststellingsovereenkomst de bereikte overeenstemming en de gemaakte afspraken wensen vast te leggen,

 

Komen overeen als volgt:  

 1. ALGEMEEN  

  1. Voor zover en indien deze vaststellingsovereenkomst strijdig is met of afwijkt van enig gerechtelijk vonnis en/of andere of eerdere schriftelijke of mondelinge afspraken tussen partijen prevaleert de letterlijke tekst en de strekking van deze vaststellingsovereenkomst.

  2.  

 1. (ONDERWERP 1)  

 2.  

 3. (Beschrijf)

 4.  

 5. (ONDERWERP 2)  

 6.  

 7. (Beschrijf)

 8.  

 9.  

 10. (HERHAAL DIT VOOR ALLE ONDERWERPEN)  

 11.  

 12. GEHEIMHOUDING  

  1. Partijen doen over de bereikte overeenstemming geen mededelingen naar derden.

  2. Partijen betrachten strikte geheimhouding.

 1. SLOTBEPALINGEN  

  1. Voor zover en indien deze vaststellingsovereenkomst iets niet regelt, onjuist regelt of wel dat bij de uitvoering van deze vaststellingsovereenkomst geschilpunten ontstaan, zijn partijen gehouden één en ander naar beste kunnen in onderling overleg op te lossen of onderwerp van mediation te maken.

  2. De mediator is geen partij in deze vaststellingsovereenkomst.

  3. De mediator is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze vaststellingsovereenkomst.

  4. Bij meertaligheid prefereert de (vul in) taal.

  5. Op deze vaststellingsovereenkomst is (vul in) recht van toepassing.

 

Deze overeenkomst wordt aangehaald onder de titel ´vaststellingsovereenkomst´.


ALDUS OPGEMAAKT EN OVEREENGEKOMEN,  

Plaats:  

Land:  

Datum:  

Handtekening:  


Naam: (Partij 1) (Partij 2) (Partij 3) etcetera  


BIJLAGE(N) BIJ DEZE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST  

 1. Bijlage 1: kerngegevens partij 1

 2. Bijlage 2: kerngegevens partij 2

(completeer!)  

 

ALGEMEEN

 

BEDRIJFSNAAM

 

TITELS

 

VOORLETTERS

 

TUSSENVOEGSELS

 

NAAM

 

ADRES

 

POSTCODE

 

PLAATS

 

LAND

 

EMAIL

 

MOBIEL

 

TELEFOON

 

TELEFAX

 

BEVOEGDHEID

 

ZELFSTANDIG BEVOEGD

Ja / Nee

INDIEN NEE

Gezamenlijk bevoegd met

VOLMACHT

Ja / Nee

INDIEN JA

VOEG VOLMACHT BIJ

IDENTITEIT PERSOON

 

NUMMER EN TYPE GELDIG ID

 

IDENTITEIT BEDRIJF

 

KVK GEGEVENS

 

 

 

De bovenstaande gegevens zijn door mij, mediator, gecontroleerd. Naam mediator:

Nummer ADR certificaat van vakbekwaamheid mediator: Datum:

Handtekening mediator:

 

ALGEMEEN

 

BEDRIJFSNAAM

 

TITELS

 

VOORLETTERS

 

TUSSENVOEGSELS

 

NAAM

 

ADRES

 

POSTCODE

 

PLAATS

 

LAND

 

EMAIL

 

MOBIEL

 

TELEFOON

 

TELEFAX

 

BEVOEGDHEID

 

ZELFSTANDIG BEVOEGD

Ja / Nee

INDIEN NEE

Gezamenlijk bevoegd met

VOLMACHT

Ja / Nee

INDIEN JA

VOEG VOLMACHT BIJ

IDENTITEIT PERSOON

 

NUMMER EN TYPE GELDIG ID

 

IDENTITEIT BEDRIJF

 

KVK GEGEVENS

 

 

 

De bovenstaande gegevens zijn door mij, mediator, gecontroleerd. Naam mediator:

Nummer ADR certificaat van vakbekwaamheid mediator: Datum:

Handtekening mediator:


  • Related Articles

  • Voorbeeld mediationovereenkomst

   Hieronder vindt u een voorbeeld van een mediationovereenkomst. Dit is een formeel document dat voorafgaand aan de start van een mediationtraject wordt opgesteld door de mediator samen met de partijen. Als u in zee gaat met een mediator, ondertekent u ...
  • Hoe gaat een mediation in zijn werk?

   Rob Vens Mediation is aangesloten bij het ADR Register, dus als er hieronder verwezen wordt naar registers dan is dat register van toepassing. Hierdoor hebben wij ons gebonden ons te houden aan de gedragsregels (ADR Gedragsregels) en ons daarom ...