Hoe gaat een mediation in zijn werk?

Hoe gaat een mediation in zijn werk?

Rob Vens Mediation is aangesloten bij het ADR Register, dus als er hieronder verwezen wordt naar registers dan is dat register van toepassing.
Hierdoor hebben wij ons gebonden ons te houden aan de gedragsregels (ADR Gedragsregels) en ons daarom onafhankelijk en neutraal op te stellen.

Mediations verlopen over het algemeen op dezelfde manier:

Voor de start

a) U wilt op eigen initiatief een mediation starten
Het initiatief voor een mediation komt vaak vanuit één van de betrokken partijen. Als u die partij bent neemt u contact met ons op, en wij proberen wanneer nodig de andere partijen zover te krijgen dat zij deel willen nemen aan een mediation traject.

b) De rechter heeft u doorverwezen naar mediation
Bent u betrokken bij een gerechtelijke procedure en heeft de rechter u doorverwezen naar mediation? De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet en u probeert de kwestie alsnog via mediation op te lossen. Het kan namelijk goed zijn dat u er alsnog uitkomt via mediation. Elke rechtbank en elk gerechtshof heeft een mediationbureau met mediationfunctionaris(sen). De mediationfunctionaris kan u informatie geven over mediation naast rechtspraak en uw vragen beantwoorden. Ook helpt de mediationfunctionaris u in de keuze van een mediator via een lijst met gekwalificeerde registermediators die ervaring hebben met verschillende soorten zaken. De mediationfunctionaris zal de eerste afspraak voor u organiseren.

c.) Doorverwijzing van het Juridisch Loket. 
Het Juridisch Loket is een initiatief van de overheid en wordt betaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het juridisch loket zal met u bespreken of mediation de manier is waarop het geschil behandeld kan worden.

Intake en eerste bijeenkomsten(en)

Zodra een (eerste) afspraak met de mediator gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor u belangrijk is.
De mediation bijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op ons kantoor of in één van de vele mediationruimtes in het land. De eerste bijeenkomst is een intakegesprek waarin u kennis maakt met de mediator. Hij zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over de kwestie te vertellen. Samen met de mediator maakt u afspraken over de voortgang van de mediation en welke onderwerpen aan de orde behoren te komen.

Start: Mediationovereenkomst

In de intake legt de mediator een aantal punten vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp de kwestie gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u de kwestie wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn, zich neutraal zal opstellen en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor de kwestie zult vinden. Voor dat de mediation start, is het verplicht de dat iedere deelnemer in de mediation deze Mediationovereenkomst ondertekent. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo’n overeenkomst heel belangrijk. Elke ADR-register registermediator is verplicht te werken met een ADR mediationovereenkomst. U kunt een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst hier lezen.

De Mediation en Mediation bijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van de kwestie te vertellen. Sommige mediators maken gespreksverslagen (op hoofdlijnen) of actielijstjes, andere mediators niet. Een mediator is niet verplicht dit te doen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen de kwestie aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van de kwestie is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

Onderzoeken mogelijke opties dan wel oplossingen — Onderhandelingsfase

Als duidelijk is wat er speelt, de belang inzichtelijk zijn en ieder in de gelegenheid is geweest zijn verhaal te doen, dan is het punt bereikt waarop beide partijen constructief aan mogelijke oplossingen kunnen gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken en maakt gebruik van zijn ervaring, waarmee hij u beiden ondersteunt om te komen tot de gewenste oplossing. Tevens is het nuttig en nodig te toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn en of die gaan werken in de praktijk.

Einde: vaststellingsovereenkomst

Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan kan met elkaar overeengekomen worden dit ook vast te willen leggen en legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst of de mediator besteed dit uit aan een jurist. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan dient te houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich zult houden aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond. U kunt een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hier lezen.

Nazorg.

Nadat de mediation is beëindigd kan het zijn dat u later wederom over dezelfde kwestie een beroep gaat doen op de mediator. De mediator is dan verplicht opnieuw met u een nieuwe mediationovereenkomst aan te gaan.


  • Related Articles

  • Mediation online: Deelnemen aan een sessie

   Deelnemen aan een sessie Wij hebben faciliteiten voor het online dossier en voor online meetings. Wanneer wij een sessie hebben ingepland ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deze uitnodiging en andere communicatie loopt via de cloud omgeving van ...
  • Voorbeeld mediationovereenkomst

   Hieronder vindt u een voorbeeld van een mediationovereenkomst. Dit is een formeel document dat voorafgaand aan de start van een mediationtraject wordt opgesteld door de mediator samen met de partijen. Als u in zee gaat met een mediator, ondertekent u ...
  • Online mediations: Technische eisen

   Rob Vens Mediation biedt de mogelijkheid aan bemiddelingsgesprekken en coaching online te doen. Hiervoor maken wij gebruik van Zoho Meeting. Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet dan is dit voor u een optie. Opmerking: het is ook mogelijk om via ...
  • Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

   Hieronder ziet u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst. Dit is een document dat gebruikt wordt om na afronding van een mediationtraject de afspraken in vast te leggen en waar de partijen hun handtekening onder plaatsen. BASIS ...